nomilk2day.nl gebruikt cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten verbeteren we nomilk2day.nl. Lees hier meer

Ik ga niet akkoord

Privacystatement

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die per 25 mei 2018 binnen de Europese Unie van toepassing zal zijn. Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Nomilk2day BV is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, werknemers, opdrachtgevers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

WIE ZIJN WIJ

Nomilk2day BV is gevestigd te Zwolle, Burgemeester van Roijensingel 13, postcode 8011 CT en is samen met haar groepsmaatschappijen die onder de naam Nomilk2day actief zijn (hierna tezamen: Nomilk2day) verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming). 

TECHNISCHE INFORMATIE EN COOKIES

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Nomilk2day maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. We kunnen ook, indirect, gegevens van u verzamelen indien deze zijn gedeeld door bijvoorbeeld referenties die u heeft opgegeven of als u gegevens heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening, zoals bijvoorbeeld Social Media. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement.

Heeft u geen interesse om benaderd te worden, ook dan gebruiken wij gegevens zoals uw naam om aan te geven dat u niet benaderd wil worden. Voor het verwijderen van al uw gegevens, neemt u contact op met uw contactpersoon binnen Nomilk2day, zoals beschreven in de paragraaf: uw rechten.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, contractering ZZP, werving & selectie en personeelsmanagement. Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd;
 2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.;
 4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 5. onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 6. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 7. ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 8. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 9. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontroles;
 10. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 11. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen; en/of
 12. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om - onder andere en voor zover van toepassing - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis

Op het moment dat u voor Nomilk2day kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening, zoals de resultaten van een DISC analyse.

Indien u voor Nomilk2day kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt als ZZP’er worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist. Wij verwerken in het geval van ZZP’ers daarnaast ook ondernemingsgegevens. Nomilk2day legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp’ers) delen?

Nomilk2day kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere Nomilk2day entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Nomilk2day heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten (indien u (nog) niet voor Nomilk2day heeft gewerkt)

Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, cv, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot drie jaar na het laatste contact indien u niet voor Nomilk2day heeft gewerkt. U krijgt zowel na een jaar als bij twee jaar nadat u geen contact met ons heeft gehad een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven. Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u zich uitschrijven. Dit kunt u aangeven bij uw contactpersoon. U wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door Nomilk2day. Uw persoonsgegevens zijn na drie kalendermaanden definitief verwijderd (bij Werving & Selectie zijn uw gegevens i.v.m. claimrisico’s langer beschikbaar).

Indien u voor Nomilk2day werkt/heeft gewerkt

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot drie jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn t.b.v. bijv. claims, audits) en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Nomilk2day. Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, dan kunt u dit aangeven bij uw contactpersoon. U wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door Nomilk2day. Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Nomilk2day overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties (Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Nomilk2day verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Nomilk2day kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Nomilk2day entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Nomilk2day hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Nomilk2day heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

UW RECHTEN

Inzage en/of wijzigen gegevens

Voor kandidaten, flexwerkers, zzp’ers en zakelijke relaties: Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Nomilk2day.

Voor overige relaties: U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Nomilk2day.

BEVEILIGING

Nomilk2day doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Nomilk2day met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Nomilk2day, dan kunt u dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@nomilk2day.nl of Nomilk2day BV, Burgemeester van Roijensingel 13, 8011 CT, Zwolle. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 038-2020190.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via dit formulier. Vermeld naam, contactgegevens en een omschrijving van de situatie.

WIJZIGINGEN

Nomilk2day kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van Nomilk2day. Deze versie is opgesteld in mei 2018.